Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) i Pravilniku o geodetskim elaboratima (NN 59/18), Geodetski elaborati mogu biti izrađeni u različite svrhe: 

1. diobe ili spajanja katastarskih čestica 

2. provedbe lokacijske dozvole 

3. provedbe rješenja o utvrđivanju građevne čestice 

4. provedbe građevinske dozvole, odnosno drugog akta na temelju kojega je izgrađena građevina 

5. provedbe urbanističkog plana uređenja ili prostornih planova područja posebnih obilježja 

6. provedbe prostornog plana uređenja grada, odnosno općine i generalnog urbanističkog plana, kada se određuje zemljište koje je vlasnik dužan prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave 

7. određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama prema granicama građevinskog područja određenim važećim ili ranije važećim prostornim planom 

8. provedbe prostornih planova za neizgrađeno građevinsko zemljište, ako se zemljište nalazi na području na kojem zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje nije propisana obaveza donošenja urbanističkog plana uređenja 

9. evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra 

10. spajanja cijelih katastarskih čestica na kojima je izgrađena postojeća zgrada 

11. evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama 

12. evidentiranja podataka o zgradama ili drugim građevinama evidentiranih načinom uporabe zemljišta izgrađeno zemljište 

13. evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica 

14. evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica 

15. evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku 

16. provedbe rješenja o povratu zemljišta donesenog na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine za neizgrađeno građevinsko zemljište 

17. provedbe sudskih presuda o utvrđivanju prava vlasništva, za neizgrađeno građevinsko zemljište 

18. provedbe u zemljišnoj knjizi 

19. izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige 

20. ispravljanja propusta u održavanju katastra 

21. ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije 

22. ispravljanja nedostataka na katastarskom planu 

23. promjene područja i granica katastarskih općina 

24. evidentiranja izvedenog stanja ceste.

Zatražite ponudu2!